Հայերեն   English    

Դասախոսներ

Վերջին տարիների ընթացքում քոլեջի մի շարք դասախոսներ անցել են մասնագիտական
վերապատրաստման դասընթաց: Այն բավականին մեծ չափով նպաստել է ուսումնա-դաստիարակչական
աշխատանքները նոր արդիական մեթոդներով կազմակերպելուն: Անց են կացվել հանդիպումներ կոլեկտիվի
և վերապատրաստման դասընթացներ անցած դասախոսների միջև, որտեղ ներկաներին հանգամանալից
ձևով տրվել է տեղեկատվություն` վերապատրաստման դասընթացի ընթացքում ստացած գիտելիքների և
նոր մեթոդական գրականության վերաբերյալ:

Հայտարարություններ

...