Կադրերի բաժին

ԿՏՊՔ-ի կադրերի բաժինը քոլեջը անհրաժեշտ մասնագետներով համալրելու ուղղությամբ կադրային քաղաքականություն վարող կառուցվածքային ստորաբաժանում է , որը գործում է ՀՀ օրենսդրության, ԿՏՊՔ-ի կանոնադրության և սույն կանոնակարգին համապատասխան:
ԿՏՊՔ-ի կադրերի բաժինը իր գործունեության շրջանակում իրականացնում է՝

  • Վարչատնտեսական, դասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի ընդունման, տեղափոխման, աշխատանքից ազատման գործընթացների կազմակերպում
  • Աշխատողների անձնական գործերի վարում
  • Աշխատողների աշխատանքային գրքույկների վարում
  • Աշխատողների հաստիքի, պաշտոնի և որակավորման վերաբերյալ ամենամյա վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում
  • Գրանցամատյանի վարում
  • Ուսանողական համակազմի անձնական գործերի պահպանություն
  • Ուսանողական համակազմի անձնական գործերի վարում
  • Ուսանողների համակազմի վերաբերյալ հրամանների գրանցամատյանի վարում