Որակի ներքին ապահովման կենտրոն

Որակի ներքին ապահովման կենտրոնի նպատակն է կատարել ուսումնական, հետազոտական և կառավարման գործընթացների գնահատում, ապահովել դրանց որակի վերահսկում, հաշվետվողականություն և թափանցիկություն, նպաստել շարունակական բարելավմանն ու զարգացմանը:

Կենտրոնի խնդիրներն են.

  • Քոլեջում ձևավորել և արմատավորել որակի ապահովման մշակույթը.
  • Ապահովել կրթական ծրագրերի և դրանց իրականացման գործընթացների որակի ապահովման ընթացակարգերի ստեղծումը, մշտադիտարկումը և շարունակական բարելավումը.
  • Ապահովել կրթության որակի ապահովման չափորոշիչներին համապատասխան օրինակելի փորձի բացահայտումն ու տարածումը քոլեջում.
  • Ապահովել քոլեջի հաշվետվողականությունը ներքին և արտաքին շահակիցների առջև: