0212.01.5 «Դիզայն»

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0212.01.5 «ԴԻԶԱՅՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 0212.01.01.5 «ԴԻԶԱՅՆԵՐ»   ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1. Միջին մասնագիտական կրթության 0212.01.5 «Դիզայն» մասնագիտության 0212.01.01.5 «Դիզայներ» որակավորման մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների «տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների։

2.     Միջին  մասնագիտական  կրթության  0212.01.5  «Դիզայն»  մասնագիտությամբ  0212.01.01.5«Դիզայներ» որակավորմամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքը(ները)՝

֍ նախագծային կենտրոններում և արտադրությունում դիզայների օգնական, տեխնիկ,

֍ գրաֆիկական համակարգչային կենտրոններում և ծառայություններում դիզայներ֊ օպերատոր,

֍ գովազդային կենտրոններում գրաֆիկական էլեմենտների մոնտաժող դիզայներ,

֍ դիզայն մասնագիտական լաբորատորիաներում փորձնական կատարող,

֍ անհատական ձեռնարկություններում արտադրությանը աջակցող դիզայներ,

֍ գրաֆիկական աշխատանքների հեղինակային կատարող,

֍ հրատարակչական կենտրոններում տեխնիկ֊կատարող,

֍ գեղագրական կենտրոններում նկարիչ-դիզայներ,

֍ քաղաքային և կենցաղսպասարկման ոլորտներում դիզայներ֊ոճաբան,

֍ լուսանկարչական տաղավարներում լուսանկարչի օգնական։

3.     Միջին   մասնագիտական   կրթության   0212.01.5  «Դիզայն»  մասնագիտությամբ  0212.01.01.5«Դիզայներ» որակավորմամբ մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

● դիզայն-նախագծային գործընթացի իրականացում,

● նախագծային պահանջներից ելնող փաստաթղթային փաթեթի ստեղծում՝ գունագրաֆիկական տախտակների մշակում, նախագծի տեսական մասի բացատրագրի ձևակերպում, նախագծի աշխատանքային մանրակերտի կամ մոդելի ստեղծում,

● գրաֆիկական ֆիրմային ոճի տարրերի նախագծում և իրականացում,

● գովազդային պաստառների և գրաֆիկական այլ տարրերի նախագծում,

● դիզայնի տարբեր ոլորտների նախագծային հիմնախնդիրների բացահայտում,

● մանրակերտի պատրաստման տեխնոլոգիական հնարքների տիրապետում,

● մասնագիտական լաբորատորիաներում պրոֆեսիոնալ գիտելիքների կիրառման տիրապետում,

● հրատարակչական  կենտրոններում  դիզայն  առաջարկների  հեղինակային  հսկողության իրականացում

● դիզայն լաբորատորիաներում և ստեղծագործական արվեստանոցներում առկա խնդիրների պարզաբանում,

● դիզայն լրատվության ճիշտ և արդյունավետ կիրառում,

● դիզայն լուսանկարչական հմտությունների պրոֆեսիոնալ կատարում,

● նախագծվող օբյեկտների գաբարիտային և աշխատանքային գծագրերի կատարում,

● համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառում դիզայն նախագծերում,

● նախագծային գործընթացում դիզայնի հարցադրումներով սպառողական և ֆունկցիոնալ վերլուծությունների իրականացում,

● նախագծային մտքի փնտրողական և ավարտուն էսքիզների կատարում,

● նախագծային մտքի փնտրողական և ավարտուն էսքիզների կատարում,

● հարակից մասնագետների հետ խմբային-նախագծային աշխատանքների իրականացում

● ավարտված մտքի ներդրման գործընթացում հեղինակային հսկողության   իրականացում։