Արխիվ

Արխիվը հանդիսանալով «Կոտայքի տարաշրջանային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառուցվածքային ստորաբաժանում, գործում և ղեկավարվում է ‹‹Հայաստանի արխիվային ֆոնդի մասին›› ՀՀ օրենքով, ՀՀ գործող օրենսդրությամբ, հաստատության կանոնադրությամբ և համապատասխան կանոնակարգով, որի շրջանակում հետամուտ է հետևյալ խնդիրների իրագործմանը՝

  • Արխիվում պահպանվող փաստաթղթերի հաշվառմանը, պահպանության ապահովմանը և օգտագործմանը ,
  • Պետական պահպանության ենթակա փաստաթղթերի նախապատրաստմանը ,
  • Արխիվում գործավարությամբ ավարտված և տեխնիկական մշակման ենթարկված ՀՀ ազգային արխիվային ֆոնդի բաղկացուցիչ մասը կազմող փաստաթղթերի պահպանմանը: