Փաստաթղթեր

ԿՏՊՔ ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն 2020թ․

«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն

«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության փոփոխություն 1

«Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի կանոնադրության փոփոխություն 2

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ռազմավարություն

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի արխիվավարման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի գրադարանի աշխատանքի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կադրերի բաժնի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կարիերայի ստորաբաժանման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի մանկավարժական խորհրդի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնօրինական խորհրդի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի կառավարման խորհրդի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ամբիոնների աշխատանքի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ամբիոնների աշխատանքի կանոնակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսի կամ արտադրական ուսուցման վարպետի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսի կամ արտադրական ուսուցման վարպետի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի հաշվապահական հաշվառման վարման քաղաքականություն

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնօրենի ընտրության ընթացակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների գնահատման, խրախուսման(այդ թվում ֆինանսական շահադրդման) կամ պատասխանատվության ենթարկելու կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ներքին կարգապահական կանոններ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ներքոլեջային կրթաթոշակների սահմանման և տրամադրման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի որակի ներքին ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողների կարգապահական կանոններ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսումնական կաբինետների կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսումնական կաբինետների կանոնակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսումնական մասի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհրդի կանոնակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ամբիոններում դասալսումների անցկացման և քննարկման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ամբիոններում դասալսումների անցկացման և քննարկման կանոնակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի առարկայական
(մոդուլային) ծրագրերի վերանայման, մշակման, գնահատման և հաստատման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի առարկայական
(մոդուլային) ծրագրերի վերանայման, մշակման, գնահատման և հաստատման կանոնակարգ(փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի որակի ներքին ապահովման կենտրոնի քաղաքականություն

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և բողոքարկման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման և բողոքարկման կանոնակարգ (փոփոխություն)

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսական և ուսանողական համակազմից քոլեջի կոլեգիալ կառավարման մարմնի անդամի առաջադրման և ընտրության ընթացակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի դասախոսի և նրա վարած դասընթացի գնահատման ընթացակարգ

Հարցումների անցկացման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ոլորտային մասնագիտությունների գծով քննությունների կազմակերպման, անցկացման և բողոքարկման ընթացակարգ

ՄԿՈՒԶԱԿ-ի արտաքին գնահատում

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման կարգ

Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի ուսանողի կարգապահական
կանոններ (փոփոխված)

Ուսանողի կարգապահական կանոններ (փոփոխված)